ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0877 705 112 НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ ВАРНА, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

НачалоНовини 2020/10Новина

РДГ Варна | Новини

29.10.2020 - Провеждане на консултации по ДЕО по проекта за Областен план за развитие на горските територии на област Добрич.

РДГ Варна  започва процедура за провеждане на консултации по ДЕО на проекта за ОПРГТ на област Добрич в съответствие

с изискванията на чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

Приложено ви представяме: Съобщение за провеждане на консултации с график за провеждане на обществени обсъждания; проект за ОПРГТ на област Добрич и приложения към него; ДЕО и приложения към него, в това число Нетехническо резюме.

Становищата и мненията могат да се депозират на място в сградата на Регионална дирекция по горите – Варна:  гр. Варна, ул. „Радко Димитриев” № 10, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч. или на електронна поща: rdgvarna@abv.bg,  rugvarna@iag.bg , в срок до 30 ноември 2020 г. 

За контакти: (инж. Здравка Дейкова – зам.-директор, тел.: 052/ 69 29 33;  0889 233 159)

 
Документи